سفیدآب " جوشیده از دل کوه سماموسبرای  این که به منطقه ی سفیدآب برسیم باید ۵۰ کیلومتر از رودسر دور شویم.
وقتی  به ۲۵ کیلومتریِ شهر رحیم آباد رسیدیم چشمه ای را خواهید دید که از
دلِ کوه  سُماموس می جوشد و بعد از طیِ مسیر ۴ کیلومتری در میان جنگل سرسبز
و انبوه  به رودخانه ی پُلرود می ریزد. اهالی منطقه به این چشمه ،
وَپَرسَر و  وَفَرسَر می گفتند که بعدها به سفیدآب معروف شد.آبِ چشمه زلال و در  تابستان بسیار سرد است و شدت بسیار زیادی دارد ، از
مسیر خوش آب و هوا  گذرمیکند که همه ی این ویژگی ها باعثِ شهرتش شده است.
این چشمه ی زلال، آبِ  شُرب نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ نفر از مردمِ رودسر و املش را
تامین می کند.چشمه  ی سفیدآب در ارتفاعِ ۱۷۰۰ متری در منطقه ی لاشه، بینِ
جنگلِ]وَنِستان[ و  ]توساسان[ از دلِ کوه بیرون می آید و در مسیرِ خودش ۱۸
چشمه ی کوچکِ دیگه  را با خودش همراه می کند. این چشمه، در مسیر جنگلی، با
شیبِ نسبتاً تُند در  ارتفاع ۴۰۰ متری به پُلرود می ریزد. کوهِ پُشتاب چال
در ضلعِ شرقیِ آن قرار دارد و دو جاده ی مال رویِ در دو طرفِ آن واقع شده و
چشمه، مسیرِ درّه  ای که خودش ایجاد کرده، طی می کند.این چشمه چون رسوبی ندارد و از  آنجا که مسیرِ جنگلی، دست نخورده باقی
مانده، آبش، زلال و شیبِ تندی دارد  که به همین خاطر کفی ایجاد می کند تا
سفیدیِ بیش از حدّ آب خودش را نشان  دهد.آبشارهای کوچکِ یک متری که در بیشترِ مسیر این رودخانه دیده می  شود،
زیباییِش را دو چندان کرده. در بسترِ رودخانه درخت های شکسته ی  بسیاری
دیده می شود که در بعضی جاها، مسیرِ رود را منحرف می کند.

 
 
 
انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

 

/ 0 نظر / 25 بازدید