مرجغل ( گیلان )

معیت : 6804
کد تلفن : 182
درجه شهرداری : 5
تلفن شهرداری : ٣٧٧٢١۵٣
مرجقل یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است.
 این شهر با جمعیت 6,156 نفر (برآورد 1383خ.) در بخش تولم شهرستان صومعه‌سرا قرار دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید