دکتر علی زرگری


انجمن گفتگوی گیلک زبانان (بازار روز گیل یاوران)

علی زرگری درسال 1298 دررشت متولد شد. و پس از اخذ دیپلم دراسل1317از زادگاه خویش، وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد. وی در سال 1320 لیسانس زیست شناسی و در سال 1328 دکتری دارو سازی خودر ا از دانشگاه تهران دریافت کرد. وی عضو هئیت علمی دانشگاه تهران شد. وی در سال 1339 از دانشگاه مون پلیه فرانسه نیز دکتری بیولوژی گیاهی خود را دریافت کرد. و درسال 1340به مقام استادی نایل گشت . وی عضو فرهنگستان علوم پزشکی
ایران و چهره ماندگار داروسازی در نخستین همایش چهره های ماندگار سال 1380است..مراکزی که فرد از بانیان آن به شمار می آید : علی زرگری چندین نمونه گیاه جدید را کشف نموده و به نام خود ثبت کرده است.علی زرگری در سال 1380 در نخستین همایش چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در عرصه داروسازی برگزیده و معرفی شد.

منبع :انجمن گفتگوی گیلک زبانان جهان

/ 0 نظر / 30 بازدید