شعر گیلکی (پرویز فکر آزاد)

  چانچو* مهرباناَ بو
می چانَ سر
امیدَ جا، زیبیل بار داره

برگردان: 
چانچو مهربان شده
روی شانه ام
از امید، بارِ زنبیل دارد

*چانچو: چان: شانه + چو: چوب. وسیله چوبی برای حمل بار زنبیل که بر شانه می نهادند

نگاره: ‏چانچو* مهربان شده روی شانه ام. از امید، بارِ زنبیل دارد شعر اصلی، گیلکی: چانچو مهرباناَ بو می چانَ سر امیدَ جا، زیبیل بار داره *چانچو: وسیله چوبی برای حمل بار در زنبیل که بر شانه می نهادند.‏

/ 0 نظر / 27 بازدید